ALGEMENE VOORWAARDEN
Brul Marketing & Media webdevelopment

Artikel 1. Definities
1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is
aangegeven.
2.Opdrachtnemer: Brul Marketing & Media, ingeschreven aan de KVK Leeuwarden met nummer 01125501 en vertegenwoordigd door Hilbert Kuipers
3. Opdrachtgeverr: de wederpartij van Brul Marketing & Media
4. Overeenkomst: de overeenkomst tussen opdrachtgever en Brul Marketing & Media.

Artikel 2. Toepasselijkheid
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en alle door Brul Marketing & Media gesloten overeenkomsten en verrichtte diensten en alle overige door Brul Marketing & Media verrichtte handelingen.
2. Door ondertekening van een overeenkomst met Brul Marketing & Media verklaart de opdrachtgever dat hij kennis heeft genomen van
deze algemene voorwaarden van Brul Marketing & Media en dat hij met deze voorwaarden akkoord gaat.
3. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven.
4. Toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
5. Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen Brul Marketing & Media en opdrachtgever in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen
ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling in acht worden genomen.

Artikel 3. Aanbiedingen en offertes
1. De door Brul Marketing & Media gemaakte offertes zijn vrijblijvend; zij zijn geldig gedurende 14 dagen, tenzij anders aangegeven. Brul Marketing & Media is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de opdrachtgever schriftelijk en ondertekend binnen 14 dagen, aan Brul Marketing & Media wordt bevestigd, tenzij anders aangegeven.
2. Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten overeenkomst tussen de opdrachtgever en Brul Marketing & Media zijn pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen middels een aanvullende of gewijzigde overeenkomst zijn aanvaard door beide partijen.
3. Een samengestelde prijsopgave verplicht Brul Marketing & Media niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
4. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

Artikel 4. Prijzen, facturatie en betalingen
1. Alle prijzen zijn exclusief omzetbelasting (BTW) en andere heffingen, welke van overheidswege worden opgelegd.
2. Tariefswijziging kan plaats vinden bij wijziging van de inhoud van de opdracht, bij verlenging van de opdracht of bij wijzigingen in voor Brul Marketing & Media van toepassing zijnde wet- en regelgeving.
3. Betaling geschiedt als volgt: 60% bij aanvang en 40% bij oplevering, gebaseerd op de door Brul Marketing & Media begrote omvang van de opdracht tenzij anders overeengekomen. Brul Marketing & Media zal hiervan de factuur sturen na ondertekening van de offerte, tenzij anders overeengekomen.
Brul Marketing & Media kan de aanvang van haar werkzaamheden afhankelijk stellen van de ontvangst van de betaling van de voorschotfactuur. De website komt op een tijdelijke plaats op het Internet te staan, waar de vorderingen bekeken kunnen worden. Na het gereedkomen van de website wordt het restant bedrag gefactureerd, vermeerderd met eventuele meerwerken ten opzichte van de offerte. Na ontvangst van het bedrag wordt
de website op de definitieve locatie op het Internet geplaatst.
4. Na facturatie wordt de website als volledig beschouwd en worden verdere veranderingen aan de website niet meer kosteloos uitgevoerd.
5. Betaling van het factuurbedrag dient maximaal 14 dagen na factuurdatum te geschieden, op de door Brul Marketing & Media aan te geven wijze en valuta. Bezwaren tegen de hoogte van de declaraties schorten de betalingsverplichting niet op.
6. Alle kosten, vallende op de betaling, waaronder wissel- en bankkosten, zijn voor rekening van opdrachtgever.
7. De ondertekenaar van een offerte is solidair aansprakelijk met de opdrachtgever, natuurlijke of rechtspersoon in naam van en voor rekening van wie hij handelt, in geval van machtsmisbruik, evenals in geval een volledige identificatie van deze klant ontbreekt. De overeenkomst tussen de partijen wordt als gesloten beschouwd vanaf het ogenblik dat de klant de offerte ondertekend heeft.
8. Indien Opdrachtgever de verschuldigde bedragen niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, worden aanmaningskosten in rekening gebracht. Deze aanmaningskosten bedragen € 15.
9. Indien Opdrachtgever na ingebrekestelling nalatig blijft de vordering te voldoen, kan de vordering uit handen worden gegeven aan een incassobureau, in welk geval Opdrachtgever naast het alsdan verschuldigde totale bedrag tevens gehouden zal zijn tot volledige vergoeding van buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten. Het hostingspakket en domeinnaam kunnen worden opgeschort, tot de betaling is voldaan.
10. Bij het heropenen van een webhostingspakket worden er aansluitkosten in rekening gebracht.

Artikel 5. Onderhoud van de website
1. Met onderhoud van de website wordt bedoeld:
Het periodiek uitvoeren van updates aan het WordPress CMS, updates aan het betaalde theme en updates aan de betaalde plugins.
2. Onderhoud is een losse dienst die afgenomen kan worden na oplevering van een website.
3. Voor het aanmaken van nieuwe pagina’s in de website geldt een tarief van € 37,50 per pagina.

Artikel 6. Hosting en domeinnaam
1. In het geval van hosting via Brul Marketing & Media. De betaling van het aanvragen van een domeinnaam en hosting dient bij vooruitbetaling te geschieden. Zodra de kosten voor het aanvragen van een domeinnaam en hosting zijn voldaan worden deze bij de hostingprovider aangevraagd.
2. In het geval van hosting via Brul Marketing & Media. De opzegtermijn voor hosting en domeinnaam is 3 maanden voor de begindatum. Deze moet schriftelijk worden opgezegd voor het einde van de begindatum.
3. In het geval van hosting via Brul Marketing & Media. Overschrijding dataverkeer; De Afnemer is zelf verantwoordelijk voor (de extra kosten voor) overschrijding van de overeengekomen hoeveelheid dataverkeer (versturen van tekst of afbeeldingen over het internet via de server en naar de website van de Afnemer). Indien de toegestane hoeveelheid dataverkeer wordt overschreden zal dit per aangesproken GB in rekening worden gebracht, de prijs per GB is €3,00.
4. In het geval van hosting via Brul Marketing & Media. Brul Marketing & Media is niet aansprakelijk wanneer een er schade ontstaat vanwege netwerk downtime op de hostingspaketten.
5. In het geval van hosting via derden. Brul Marketing & Media erkent geen aansprakelijkheid voor tekortkomingen bij hosting door derden.

Artikel 7. Verplichtingen van de opdrachtgever
1. De opdrachtgever draagt zorg voor tijdige aanlevering van het materiaal.
2. Brul Marketing & Media mag de website van opdrachtgever gebruiken voor promotie en/of publiciteit, tenzij anders afgesproken.

Artikel 8. Uitvoering van de overeenkomst
1. Brul Marketing & Media zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Brul Marketing & Media het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
3. De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Brul Marketing & Media aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan
Brul Marketing & Media worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Brul Marketing & Media zijn verstrekt, heeft Brul Marketing & Media
het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten aan de opdrachtgever in rekening te brengen.
4. Brul Marketing & Media is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Brul Marketing & Media is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Brul Marketing & Media kenbaar behoorde te zijn.
5. Brul Marketing & Media zal de website opleveren binnen de in de offerte aangegeven termijn. De opdrachtgever verplicht zich door ondertekening van de offerte zijn/haar medewerking hieraan te verlenen. Indien Opdrachtgever dit nalaat zal het totaalbedrag na het
verstrijken van de oplevertermijn geheel worden gefactureerd.
6. Opdrachtgever vrijwaart Brul Marketing & Media voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden welke aan opdrachtgever toerekenbaar is.
7. Brul Marketing & Media is niet aansprakelijk voor fouten en onvoorziene tekortkomingen in open source software en software van derden zoals plugins, theme’s en extensies.

Artikel 9. Wijzigingen en meerwerk
1. Indien Brul Marketing & Media op verzoek of met voorafgaande instemming van opdrachtgever werkzaamheden of andere prestaties heeft verricht die buiten de inhoud of omvang de overeengekomen diensten en producten vallen, zullen deze werkzaamheden of
prestaties door Opdrachtgever aan Brul Marketing & Media worden vergoed volgens de gebruikelijke tarieven van Brul Marketing & Media.
Brul Marketing & Media is echter niet verplicht aan een dergelijk verzoek te voldoen en kan verlangen dat daar voor een afzonderlijke schriftelijke overeenkomst wordt gesloten.
2. Voor zover voor de diensten en producten een vaste prijs is afgesproken en partijen voornemens zijn om met betrekking tot extra werkzaamheden of prestaties een afzonderlijke overeenkomst te sluiten, zal Brul Marketing & Media opdrachtgever tevoren schriftelijk
informeren over de financiële consequenties van die extra werkzaamheden of prestaties.
3. Na het goedkeuren van de offerte en het goedkeuren van de eerste opzet van de website is het niet mogelijk om kosteloos veranderingen aan het design te laten uitvoeren.
4. Tariefswijziging kan plaats vinden bij wijziging van de inhoud van de opdracht, bij verlenging van de opdracht of bij wijzigingen in voor Brul Marketing & Media van toepassing zijnde wet- en regelgeving.
5. Na het afleveren van de website volgt nog één correctie ronde die binnen één maand moet zijn afgerond. Met correctie wordt niet bedoeld aanpassing van de totale teksten, layout en/of afbeeldingen. Het gaat dan over kleine tekstuele aanpassingen.

Artikel 10. Duur en beëindiging
1. Contracten met betrekking tot domeinnaamregistratie en hosting kennen een opzegtermijn van 3 maanden. Deze contracten worden elk jaar stilzwijgend verlengd.
2. Brul Marketing & Media kan een overeenkomst met de opdrachtgever direct beëindigen wanneer de opdrachtgever zich niet, onbehoorlijk of onvolledig houdt aan de met Brul Marketing & Media gesloten overeenkomst(en) inclusief de bijbehorende voorwaarden.
3. Brul Marketing & Media heeft het recht geleverde producten en diensten tijdelijk of geheel buiten gebruik te stellen en/of het gebruik ervan te beperken indien opdrachtgever de overeenkomst en verplichting ten opzichte van Brul Marketing & Media niet nakomt of in strijd
handelt met deze algemene voorwaarden. Brul Marketing & Media zal opdrachtgever hiervan te voren in kennis stellen, tenzij zulks in alle redelijkheid en billijkheid niet van Brul Marketing & Media kan worden verlangd. De verplichting tot betaling van de verschuldigde bedragen blijft ook tijdens de buitengebruikstelling bestaan.

Artikel 11. Klachten
1. Klachten over de verrichte werkzaamheden moeten door opdrachtgever binnen 8 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 14 dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld aan gebruiker. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat gebruiker in staat is adequaat te reageren.
2. Indien een klacht gegrond is, zal gebruiker de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor opdrachtgever aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door opdrachtgever schriftelijk kenbaar te worden gemaakt.
3. Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen dienstverlening niet meer mogelijk of zinvol is, zal gebruiker slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 16.
4. Wanneer een website niet valideert volgens de standaarden van het W3C valt dit Brul Marketing & Media niet aan te rekenen als wanprestatie.
5. Het niet behalen van hoge posities in een zoekmachines zijn Brul Marketing & Media niet aan te rekenen als wanprestatie.
6. Brul Marketing & Media is niet aansprakelijk voor gebreken, wijzigingen en functionele beperkingen van software van derden zoals plugins, theme’s en CMS.

Artikel 12. Wijzigingen in broncode
Brul Marketing & Media is niet meer verantwoordelijk voor het functioneren van de site, Content Management Systeem of enig ander door Brul Marketing & Media geleverde dienst wanneer in de broncode hiervan (of in de database van de site) door de klant of door derden
wijzigingen zijn aangebracht. Indien het om wat voor reden dan ook toch gewenst is om de originele site terug te plaatsen zoals deze bij oplevering was, wordt hiervoor een bedrag van € 50,- excl. BTW per pagina in rekening gebracht. Indien dit gebeurt tijdens de looptijd van een contract behoudt Brul Marketing & Media zich het recht voor om per onmiddellijke ingang het contract te beëindigen. De klant verplicht zich in dat geval tot prompte betaling van het volledige contract.

Artikel 13. Levering en levertijd
1. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen geschiedt verzending van de goederen voor rekening en risico van opdrachtgever, ook indien het vervoer door ons en/of voor onze rekening mocht geschieden.
2. Overschrijding van de levertijd geldt echter nimmer als wanprestatie en laat de verplichting aan cliënt om de goederen af te nemen onverlet. In geen geval is opdrachtgever gerechtigd de overeenkomst te annuleren, de ontvangst van de goederen of de betaling daarvan te weigeren, of op schadevergoeding aanspraak te maken.
3. Indien de opdrachtgever verzuimt in het aanleveren van door opdrachtgever opgevraagde bestanden, documenten en andere informatie ten behoeve van een tijdige oplevering behoudt opdrachtnemer het recht om de website als opgeleverd te markeren. De maximale overschrijdingstermijn is hierbij gesteld op 45 dagen vanaf de overeengekomen opleverdatum tenzij anders overeengekomen.

Artikel 14. Copyright
1. Alle door Brul Marketing & Media ontwikkelde website en promotiematerialen kunnen door Brul Marketing & Media voor eigen promotiedoeleinden worden gebruikt, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen met de Opdrachtgever.
2. Onverminderd het eerder bepaalde behoudt Brul Marketing & Media zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de Auteurswet.
3. Alle door Brul Marketing & Media verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, ontwerpen, schetsen, tekeningen, software enz., zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de opdrachtgever en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van
Brul Marketing & Media worden verveelvoudigd, openbaargemaakt, of ter kennis van derden worden gebracht.
4. Brul Marketing & Media behoudt zich tevens het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere
doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 15. Aansprakelijkheid en vrijwaring
1. Brul Marketing & Media en personen werkzaam in de opdracht ter uitvoering van de overeenkomst, kunnen op geen enkele wijze door opdrachtgever aansprakelijk worden gesteld voor de schade van welke aard dan ook, bedrijfsschade en andere gevolgschade door wie dan ook geleden, voortvloeiende uit, of in verband staande met door ons geleverde of ter beschikking gestelde producten of diensten, tenzij een dergelijke schade te wijten is aan opzet of grove schuld.
2. De aansprakelijkheid van Brul Marketing & Media zal te allen tijde beperkt blijven tot het aan opdrachtgever in rekening gebrachte of
nog in rekening te brengen.

Artikel 16. Overmacht
1. In geval van overmacht is Brul Marketing & Media gerechtigd de overeenkomst als ontbonden te beschouwen, zulks zonder rechterlijke tussenkomst en zonder dat zij deswege tot schadeloosstelling verplicht zullen zijn.
2. Onder overmacht om aan onze verplichtingen te voldoen geldt elke vreemde oorzaak, welke niet aan ons kan worden toegerekend en die de nakoming van de overeenkomst belet, of in zo ernstige mate belemmert of bezwaarlijk maakt, dat die nakoming in redelijkheid niet van ons kan worden gevergd.
3. Brul Marketing & Media is niet aansprakelijk voor de gevolgen van gebeurtenissen bij een hostingprovider, domeinnaamregistrant of anderen waarop Brul Marketing & Media geen invloed kan uitoefenen.

Artikel 17. Diverse bepalingen
1. Mocht enige bepaling van deze voorwaarden naar het oordeel van de bevoegde rechter niet van toepassing zijn of in strijd met de openbare orde of wet zijn, dan zal slechts de betreffende bepaling als niet geschreven worden beschouwd en zullen partijen deze
vervangen door één of meer bepalingen welke zo nauw mogelijk aansluiten bij de strijdige bepaling(en) en zullen overigens deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven.
2. Op al onze aanbiedingen en met ons gesloten overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.
3. Brul Marketing & Media kan op ieder gewenst moment zonder voorafgaande kennisgeving en opgaaf van redenen de algemene voorwaarden wijzigen en aanvullen. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van al gesloten overeenkomsten met inachtneming van een
termijn van 30 dagen na bekendmaking van de wijzigingen op de website. Indien de opdrachtgever een wijziging in deze voorwaarden niet wil accepteren, kan hij de overeenkomst ontbinden. Dit ontslaat de opdrachtgever echter niet van zijn verplichtingen tot betalen voor de al geleverde diensten.
4. Brul Marketing & Media heeft het recht geleverde producten en diensten (tijdelijk) buiten gebruik te stellen en/of het gebruik ervan te beperken indien opdrachtgever ter zake van de overeenkomst een verplichting jegens Brul Marketing & Media niet nakomt dan wel in strijd
handelt met deze algemene voorwaarden. Brul Marketing & Media zal opdrachtgever hiervan tevoren in kennis stellen, tenzij zulks in redelijkheid niet van Brul Marketing & Media kan worden verlangd. De verplichting tot betaling van de aan Brul Marketing & Media
verschuldigde bedragen blijft ook tijdens de buitengebruikstelling bestaan.
5. Indien het voor onderhoud nodig is om de website tijdelijk offline te halen, dan kan Brul Marketing & Media dit zonder overleg met Opdrachtgever doen.

Artikel 18. Derden
1. Brul Marketing & Media is niet aansprakelijk voor prijswijzigingen die door de hostingproviders of derden worden doorgevoerd. Deze prijzen worden zonder kennisgeving door Brul Marketing & Media doorgevoerd.
2. Brul Marketing & Media is niet aansprakelijk voor de gevolgen van het registreren (met persoonsgegevens) van domeinnaam en hosting bij een hostingprovider en/of domeinnaamregistrant.

Artikel 19. Eigendomsvoorbehoud
1. Opdrachtgever is en blijft eigenaar van alle wachtwoorden en andere verkregen documenten die betrekking hebben op de website, domeinnaam en hosting. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt zonder uitdrukkelijk tevoren gevraagde en gegeven toestemming van de opdrachtgever.
2. De door Brul Marketing & Media vervaardigde website of webwinkel is en blijft na betaling van de overeengekomen verschuldigde vergoeding eigendom van de opdrachtgever.
3. Door Brul Marketing & Media of anderen ontwikkelde scripts en programma’s gebruikt in en/of bij het tot stand komen van de website blijven eigendom van Brul Marketing & Media.

Artikel 20. Privacy bepalingen
1. Uw persoonsgegevens worden door Brul Marketing & Media slechts gebruikt bij het aanvragen van een domeinnaam en/of hosting pakket. De gegevens zullen niet aan derden ter beschikking worden gesteld, tenzij met uw uitdrukkelijk tevoren gevraagde en gegeven
toestemming. Daarbij zijn de privacy bepalingen van de SIDN (Stichting Internet Domeinregistratie) belangrijk.
2. Uw persoonlijke informatie, aangeleverde documenten, beeld- en geluidsmateriaal blijven vertrouwelijk. Brul Marketing & Media verstrekt deze informatie, naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer, etc. nooit aan derden zonder uw uitdrukkelijke tevoren gevraagde
en gegeven toestemming.